felietony

25.11.2019r.

Konkurs Dorantes Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „FLAMENCO Z ANDALUZJI” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest PORTAL MUZYKUJ.COM reprezentowany przez Muzykuj Paweł Lemański 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem, współpracownikiem, osobą spokrewnioną z Organizatorem Konkursu.

§ 3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) Polubić profil Turespana:

https://www.facebook.com/spain.info.pol/

b) Udostępnić na swoim FB wydarzenie o koncercie:

https://www.facebook.com/events/673602566485683/

c) Napisać komentarz pod filmem: Dlaczego chcesz obejrzeć koncert muzyki flamenco na żywo? Pod poniższym linkiem 

https://www.facebook.com/329667447044907/posts/2877569762254650?sfns=mo

§ 4

NAGRODY 

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) NAGRODY GŁÓWNE - dwa bilety na koncert: Dorantes 12.12.2019 Warszawa
b) dla pozostałych uczestników Organizator przewidział upominki: smycze, czapeczki, koszulki, wachlarze. 

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez komisję konkursową z pośród wszystkich uczestników, według następującego kryterium:

NAJCIEKAWSZE UZASADNIENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W KONCERCIE

Upominki zostaną przyznane pozostałym uczestnikom konkursu aż do wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zasobów, o kolejności decydować będzie kolejność zgłoszeń uczestników.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. przesłać jedno zgłoszenie.

W przypadku przesłania większej ilości zgłoszeń przez jednego uczestnika brane pod uwagę będzie pierwsze chronologicznie przesłane zgłoszenie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie wypowiedzi o której mowa w § 4 pkt.2.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej wiadomości FB w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć na przesłaną wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych (np. data koncertu, okoliczności losowe itp.) . Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. http://www.muzykuj.com/felietony/konkurs-dorantes-regulamin,1889.html 

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się ztreścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.